herb Gliwic i nazwa miasta

UCHWAŁA NR LII/1085/2023 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Pawła II w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 

Na podstawie art. 89 ust. 9, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2024 r. Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Pawła II w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach, poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak