Historia naszego przedszkola sięga pierwszych lat okresu powojennego, gliwickiej dzielnicy Zatorze.

Na jego lokalizację wybrano jedną z 17 wolnostojących kamienic osiedla robotniczego, którego plany sytuacyjne wraz z projektami poszczególnych budynków datowane są z 1913 roku. Osiedle to posiadało oryginalną nazwę : „ Am der Waldschule” (W szkole leśnej”), ze względu na dominujący i położony centralnie budynek szkoły. W budynku tym, mieściła się Szkoła Powszechna Nr 8 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 18 ) i to właśnie przy niej zaczęło funkcjonować Przedszkole Miejskie Nr 8.

Pierwszą osobą, która sprawowała funkcję kierownika przedszkola była Anna Szuter. Funkcję tę piastowała do 30.08.1946 roku.

Kolejnymi osobami zarządzającymi placówką byli:

- w latach 01.09.1946 – 31.08.1972 – Pani Aurelia Ostrowska pełniąca równocześnie funkcję kierownika referatu przedszkoli w Wydziale Oświaty w Prezydium Miejskim,

- w latach 01.09.1972 – 31.08.1981 – Zofia Jaskulska

- w latach 01.09.1981 – 31.08.1985 – Ruta Parol

- w latach 01.09.1985 – 31.08.1990 – Grażyna Kopeć

- w latach 01.09.1990 – 31.08.1992 – Wioletta Śmiejkowska

- w latach 01.09.1992 – 31.08.1998 – Elżbieta Raczek

- w latach 01.09.1998 – 31.08.2015 – Ewa Łabeńska – Cypcar

- od 01.09.2015 Małgorzata Semik

W swojej 70 – letniej działalności w zależności od sytuacji demograficznej i ekonomicznej miasta, zmieniała się organizacja i funkcjonowanie przedszkola.

Przedszkole zaczęło funkcjonować , jako cztero - oddziałowa placówka, do której uczęszczało 132 wychowanków.

Zgodnie z instrukcją resortu oświaty zalecano tworzenie przedszkoli dla dzieci od 4 do 7 lat. W 1950 roku zarządzeniem ministra oświaty czas pracy przedszkola wynosił 9 godzin. W 1961 roku przedszkole zgodnie z obowiązującą ustawą zostaje uznane , jako pierwsze ogniwo systemu szkolnego w Polsce oraz dopuszcza możliwość przyjmowania do niego dzieci 3 letnich. Od 1977 roku zaczęto upowszechniać wychowanie przedszkolne obejmujące dzieci sześcioletnie. W latach 1983 – 1991 w przedszkolu były tylko trzy grupy : młodsza, średnia i starsza. Program pracy wychowawczo – dydaktycznej realizowany był w zakresie pięciu dziedzin wychowania : społeczno – moralnego, umysłowego, estetycznego, zdrowotnego i technicznego.

We wrześniu 1992 roku poprzez przyłączenie Przedszkola Kolejowego nr 1, mieszczącego się przy ul. Światowida 14 a , placówka zyskała budynek Filii nr 1, z trzema dodatkowymi oddziałami oraz pięknym ogrodem przedszkolnym. Liczba oddziałów przedszkolnych w tym czasie wzrosła do 7, z największą w roku szkolnym 1996/97 liczbą 180 wychowanków. W latach dziewięćdziesiątych, powstał projekt rozbudowy budynku Filii, ale ze względów ekonomicznych do jego realizacji nie doszło.

W roku 1993 - zmieniono nazwę ulicy Światowida na ulicę Horsta Bienka, upamiętniając tym samym postać znanego pisarza, mieszkającego przy tej właśnie ulicy.

W roku 2000 z uwagi na zmniejszenie nakładów na oświatę oraz utrzymującą się tendencję spadkową liczby dzieci , widoczną w skali całego miasta, podjęto decyzję o likwidacji Filii nr 1. W roku szkolnym 2000/2001 – przedszkole, ponownie zaczęło funkcjonować jako cztero oddziałowa placówka.

Lata 2001 – 2015 - to okres modernizacji oraz remontów siedziby i terenu wokół przedszkola. Dzięki nim budynek przedszkola zyskał: szczelne okna , docieplony dach a na zewnątrz nową, równą nawierzchnię. Zlikwidowano kotłownię węglową i zainstalowano gazowe, centralne ogrzewanie. Zmodernizowano i wyczyszczono elewację budynku, w ogrodzie przedszkolnym pojawiły się bezpieczne urządzenia do zabaw.

W roku 2015 historia zatacza koło i Przedszkole Nr 8 zaczyna funkcjonować razem z sąsiadującą Szkołą Podstawową Nr 18, jako Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 8.

W nowej strukturze organizacyjnej w przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 150 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat. W ciągu dwóch kolejnych lat przybywają jeszcze dwa oddziały i liczba miejsc przedszkolnych wzrasta do 200.

Przez te wszystkie lata Przedszkole Miejskie Nr 8 było i jest miejscem, gdzie mieszkańcy dzielnicy Zatorze, nie tylko przyprowadzają dzieci, ale gdzie kształtowana jest świadomość pedagogiczna dorosłych poprzez szereg skierowanych do nich działań, mających na celu stałe podnoszenie świadomości istoty wychowania przedszkolnego.

Przebywające w przedszkolu dzieci mają możliwość twórczego i kreatywnego rozwoju , w warunkach dostosowanych do ich wieku i potrzeb. Przedszkole realizując swoje zadania, współpracuje z innymi placówkami przedszkolnymi i szkolnymi, wyższymi uczelniami, parafią i innymi miejskimi instytucjami , co przyczynia się do oswajania dzieci z kolejnymi etapami edukacji. Przedszkole opiera koncepcję swojej pracy na działaniach ekologiczno- artystycznych, które są wynikiem zapotrzebowania środowiska oraz zainteresowań dzieci. Dzieci i ich rodzice, mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, grach, zabawach i konkursach dotyczących edukacji prozdrowotnej, promującej zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, ekologii i promocji ruchu.