Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego z góry do dnia 10 każdego miesiąca na rachunek bankowy ZSP nr 8 w Gliwicach, na podstawie pisemnej informacji o wysokości tej opłaty za dany miesiąc, przekazanej do 5 dnia każdego
miesiąca.

 


Numer konta bankowego:

15 1050 1285 1000 0022 8917 4969