Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkola na Rok Szkolny 2024/2025.

Szanowni Rodzice,

nabór wniosków do przedszkola trwa od 5 marca godz. 9.00 do 26 marca godz. 15.00.
Wniosek wypełniają Państwo w systemie rekrutacyjnym pod adresem: gliwice.formico.pl
Wniosek należy wydrukować, podpisać (oboje rodzice) i przynieść wraz z dokumentami
poświadczającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów.
Wnioski przyjmowane będą w godzinach 8.00-15.00 w sekretariacie przedszkola.
W dniu 11 kwietnia o godzinie 9.00 w systemie rekrutacyjnym oraz w przedszkolu, będą dostępne
wyniki naboru. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do placówki, kolejnym bardzo
ważnym krokiem jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do danej placówki.
Tel. kontaktowy: 32 231 39 32

 

Szanowni Państwo!
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli na rok 2024/2025 rozpocznie się 5 marca 2024 poprzez stronę internetową, wskazaną przez Miasto Gliwice


Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 • Terminy (Harmonogram) przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów

https://bip.gliwice.eu/storage/zpm/ZPM_2024_9172.pdf

 • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

https://bip.gliwice.eu/storage/uchwaly/12452.pdf

 • Kryteria ustawowe przyjęć do przedszkoli W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.
Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 5 marca 2024 r.


W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, mogą wziąć udział dzieci
w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2021 i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.

 • Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!


Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2024/2025 .

 • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to,
  do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Szczegóły dotyczące sposobu rekrutacji z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej (wraz z linkiem do aplikacji), zostaną podane w marcu.