dzieci chłopiec i dziewczynka, postaci narysowane

 Pobierz harmonogram zajęć dodatkowych w przedszkolu 2019/2020

pdfharmonogram_zajęć_dodatkowych.pdf31.14 KB

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli na rok 2020/2021 rozpocznie się 12 marca 2020 poprzez stronę internetową podaną w linku:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

 

 

 

Szanowni Rodzice! 


Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 • Terminy (Harmonogram) przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2020_1816.pdf
 • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf
 • Kryteria ustawowe przyjęć do przedszkoli W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.
Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 12 marca 2020 r.
  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2017 i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.
 • Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!
  Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zechcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2020/2021 w terminie do 6 marca 2020 r.
 • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Sala przedszkolna. Na podłodze niebieski dywan z kolorowymi wzorami. Przy ścianie regał z zabawkami.

Nasze przedszkole mieści się w jednej z 17-stu pięknych kamienic dawnego osiedla robotniczego przy ulicy Horsta Bienka 19 i jest częścią Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 8. 

Jesteśmy przedszkolem, w którego skład wchodzi aż 8 oddziałów, 4 znajdują się w budynku przedszkola natomiast 4 kolejne zostały utworzone w budynku szkoły. Dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, która na codzień stara się zapewnić naszym przedszkolakom maksimum bezpieczeństwa, komfortu oraz wysoką jakość prowadzonych zajęć. Budynek przedszkola dysponuje czterema salami dydaktycznymi, z których każda posiada część jadalnianą oraz łazienkę, szatnią oraz przestronnym ogrodem z placem zabaw. 

Ponadto w budynku szkoły funkcjonują 4 sale przystosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, są to sale: nr 9 i nr 10 znajdujące się w tzw. „łączniku” oraz sale nr 2 i nr 3 przeznaczone dla dzieci 6-letnich. Wszystkie przedszkolaki mogą korzystać z sal gimnastycznych w szkole a także specjalnie przygotowanej sali zabaw, w której dzieci mogą oddać się swobodnej aktywności ruchowej na przykład podczas niepogody a także z boisk szkolnych, szkolnego placu zabaw oraz biblioteki. Teren wokół przedszkola jest doskonałą trasą spacerową, w pobliżu znajduje się las miejski, gdzie dzieci spędzają czas na pieszych wycieczkach przyrodniczych. Przedszkole posiada również bogatą ofertę zajęć dodatkowych takich jak: Robotyka, „Drużyna Kangura” czy zajęcia taneczne. W ofercie zajęć odbywających się w ramach podstawy programowej znajduje się m. in język angielski, rytmika oraz religia.

Galeria zdjęć:

Dzieci siedza przy stolikach. Na pierwszym planie dwa wolne stoliki.
Trzy puste stoliki z krzesłami
Dzieci siedzą na dywanie
lazienka dzieci przedszkolnych
Przedszkole ZSP8 budynek widziany z góry

Historia naszego przedszkola sięga pierwszych lat okresu powojennego, gliwickiej dzielnicy Zatorze.

Na jego lokalizację wybrano jedną z 17 wolnostojących kamienic osiedla robotniczego, którego plany sytuacyjne wraz z projektami poszczególnych budynków datowane są z 1913 roku. Osiedle to posiadało oryginalną nazwę : „ Am der Waldschule” (W szkole leśnej”), ze względu na dominujący i położony centralnie budynek szkoły. W budynku tym, mieściła się Szkoła Powszechna Nr 8 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 18 ) i to właśnie przy niej zaczęło funkcjonować Przedszkole Miejskie Nr 8.

Pierwszą osobą, która sprawowała funkcję kierownika przedszkola była Anna Szuter. Funkcję tę piastowała do 30.08.1946 roku.

Kolejnymi osobami zarządzającymi placówką byli:

- w latach 01.09.1946 – 31.08.1972 – Pani Aurelia Ostrowska pełniąca równocześnie funkcję kierownika referatu przedszkoli w Wydziale Oświaty w Prezydium Miejskim,

- w latach 01.09.1972 – 31.08.1981 – Zofia Jaskulska

- w latach 01.09.1981 – 31.08.1985 – Ruta Parol

- w latach 01.09.1985 – 31.08.1990 – Grażyna Kopeć

- w latach 01.09.1990 – 31.08.1992 – Wioletta Śmiejkowska

- w latach 01.09.1992 – 31.08.1998 – Elżbieta Raczek

- w latach 01.09.1998 – 31.08.2015 – Ewa Łabeńska – Cypcar

- od 01.09.2015 Małgorzata Semik

W swojej 70 – letniej działalności w zależności od sytuacji demograficznej i ekonomicznej miasta, zmieniała się organizacja i funkcjonowanie przedszkola.

Przedszkole zaczęło funkcjonować , jako cztero - oddziałowa placówka, do której uczęszczało 132 wychowanków.

Zgodnie z instrukcją resortu oświaty zalecano tworzenie przedszkoli dla dzieci od 4 do 7 lat. W 1950 roku zarządzeniem ministra oświaty czas pracy przedszkola wynosił 9 godzin. W 1961 roku przedszkole zgodnie z obowiązującą ustawą zostaje uznane , jako pierwsze ogniwo systemu szkolnego w Polsce oraz dopuszcza możliwość przyjmowania do niego dzieci 3 letnich. Od 1977 roku zaczęto upowszechniać wychowanie przedszkolne obejmujące dzieci sześcioletnie. W latach 1983 – 1991 w przedszkolu były tylko trzy grupy : młodsza, średnia i starsza. Program pracy wychowawczo – dydaktycznej realizowany był w zakresie pięciu dziedzin wychowania : społeczno – moralnego, umysłowego, estetycznego, zdrowotnego i technicznego.

We wrześniu 1992 roku poprzez przyłączenie Przedszkola Kolejowego nr 1, mieszczącego się przy ul. Światowida 14 a , placówka zyskała budynek Filii nr 1, z trzema dodatkowymi oddziałami oraz pięknym ogrodem przedszkolnym. Liczba oddziałów przedszkolnych w tym czasie wzrosła do 7, z największą w roku szkolnym 1996/97 liczbą 180 wychowanków. W latach dziewięćdziesiątych, powstał projekt rozbudowy budynku Filii, ale ze względów ekonomicznych do jego realizacji nie doszło.

W roku 1993 - zmieniono nazwę ulicy Światowida na ulicę Horsta Bienka, upamiętniając tym samym postać znanego pisarza, mieszkającego przy tej właśnie ulicy.

W roku 2000 z uwagi na zmniejszenie nakładów na oświatę oraz utrzymującą się tendencję spadkową liczby dzieci , widoczną w skali całego miasta, podjęto decyzję o likwidacji Filii nr 1. W roku szkolnym 2000/2001 – przedszkole, ponownie zaczęło funkcjonować jako cztero oddziałowa placówka.

Lata 2001 – 2015 - to okres modernizacji oraz remontów siedziby i terenu wokół przedszkola. Dzięki nim budynek przedszkola zyskał: szczelne okna , docieplony dach a na zewnątrz nową, równą nawierzchnię. Zlikwidowano kotłownię węglową i zainstalowano gazowe, centralne ogrzewanie. Zmodernizowano i wyczyszczono elewację budynku, w ogrodzie przedszkolnym pojawiły się bezpieczne urządzenia do zabaw.

W roku 2015 historia zatacza koło i Przedszkole Nr 8 zaczyna funkcjonować razem z sąsiadującą Szkołą Podstawową Nr 18, jako Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 8.

W nowej strukturze organizacyjnej w przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 150 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat. W ciągu dwóch kolejnych lat przybywają jeszcze dwa oddziały i liczba miejsc przedszkolnych wzrasta do 200.

Przez te wszystkie lata Przedszkole Miejskie Nr 8 było i jest miejscem, gdzie mieszkańcy dzielnicy Zatorze, nie tylko przyprowadzają dzieci, ale gdzie kształtowana jest świadomość pedagogiczna dorosłych poprzez szereg skierowanych do nich działań, mających na celu stałe podnoszenie świadomości istoty wychowania przedszkolnego.

Przebywające w przedszkolu dzieci mają możliwość twórczego i kreatywnego rozwoju , w warunkach dostosowanych do ich wieku i potrzeb. Przedszkole realizując swoje zadania, współpracuje z innymi placówkami przedszkolnymi i szkolnymi, wyższymi uczelniami, parafią i innymi miejskimi instytucjami , co przyczynia się do oswajania dzieci z kolejnymi etapami edukacji. Przedszkole opiera koncepcję swojej pracy na działaniach ekologiczno- artystycznych, które są wynikiem zapotrzebowania środowiska oraz zainteresowań dzieci. Dzieci i ich rodzice, mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, grach, zabawach i konkursach dotyczących edukacji prozdrowotnej, promującej zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, ekologii i promocji ruchu.

9Pedagog szkolny mgr Beata Joneczko

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

 • Chciałbyś z kimś szczerze porozmawiać, bo czujesz, że nikt Cię nie rozumie

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

 • Masz ciekawe pomysły i chcesz o nich opowiedzieć

 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/20

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Dni tygodnia Godziny
Poniedziałek 7.30 - 15.00
Wtorek 7.30 - 12.00
Środa 7.30 - 15.00
Czwartek 7.30 - 12.00
Piątek 8.00 - 15.00

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Zadaniem pedagoga jest rozszerzanie, uzupełnianie i pogłębianie działalności wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Do głównych zadań realizowanych przez pedagoga szkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gliwicach należy:

 • działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli.
 • indywidualna opieka pedagogiczna nad uczniem
 • zapobieganie społecznemu niedostosowaniu młodzieży
 • przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień wśród młodzieży
 • współpraca z rodzicami

 

Przy realizacji swoich zadań pedagog szkolny współpracuje z różnymi osobami i instytucjami z terenu Gliwic:

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Asystenci Rodziny)

 • Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

 • Sądem Rodzinnym (kuratorami)

 • Komendą Policji ( specjalistami do spraw nieletnich).

 • Dzielnicowym

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
l.p Nazwa uroczystości Data wydarzenia
1. Dzień Przedszkolaka 18.09.2020
2. Dzień Chłopca 30.09.2020
3. Działania związane z Dniem Niepodległości 11.11.2020
4. Pasowanie na Przedszkolaka listopad 2020
5. Dzień Pluszowego Misia 25.11.2020
6. Mikołajki 6.12.2020
7. Kiermasz Świąteczny grudzień 2020
8. Wigilia w przedszkolu grudzień 2020
9. Jasełka grudzień 2020
10. Bal karnawałowy styczeń 2021
11. Uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka 21-22.01.2021
12. Walentynki 14.02.2020
13. Dni otwarte szkoły 02.03.2021
14. Dzień Dziewczynki 8.03.2021
15. Powitanie Wiosny 21.03.2021
16. Dzień Flagi 02.05.2021
17. Uroczystości związane z Dniem Rodziny maj 2021
18. Dzień Dziecka 1.06.2020
19. Dzień Sportu czerwiec 2021
20. Zakończenie roku sześciolatków czerwiec 2021
   
22.    
     
     
 

Dokumenty do pobrania

pdfkalendarz_uroczystości_20192020.pdf76.87 KB