Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego z góry do dnia 10 każdego miesiąca na rachunek bankowy ZSP nr 8 w Gliwicach, na podstawie pisemnej informacji

o wysokości tej opłaty za dany miesiąc, przekazanej do 5 dnia każdego miesiąca.

Numer konta bankowego:

08 1160 2202 0000 0005 0819 0159 bank Millenium