Informacje dla ósmoklasistów na temat zasad rekrutacji 

do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że została opublikowania oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych umożliwiająca zapoznanie się z katalogiem szkół i oddziałów, natomiast harmonogram rekrutacji zostanie zamieszczony po podaniu go przez MEN. Rozporządzenie MEN aktualizujące wcześniej Rozporządzenie MEN dotyczące rozwiązań na COVID-19 (10 kwietnia)

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zobacz ofertę edukacyjną szkół pod adresem: slaskie.edu.com.pl

Zobacz więcej: Kuratorium Oświaty w Katowicach